Revize

Výchozí a pravidelné revize elektro a hromosvodů

Výchozí revize se provádí před uvedením nového zařízení do provozu, pravidelné revize pak během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách. Nové elektrické zařízení a ani elektrické zařízení, na němž se prováděli práce, nemůže být uvedeno do provozu bez provedené revize.

Proč provádět revize elektrospotřebičů

Revize elektro dle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. Revizi elektro je také důležitá pro zjištění v jakém stavu je Vaše provozované elektrozařízení. Vaše elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody. Revize elektro je součástí základních požadaveků při certifikaci na ISO. V případě požáru (pojistná událost), nebo úrazu elektrickým proudem, pokud nemáte vypracovanou revizi elektro, nebo máte revize elektro již propadlé, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku, nebo plnění výrazně krátí.

Co si ujasnit před požadavkem revize

Požadovaný termín realizace (do týdne, měsíce, určité datum)

Rozsah prací (o jaké revize se jedná, například pravidelná revize 30 elektrických spotřebičů, nebo revize elektroinstalace v dvoupokojovém bytě v panelovém domě)

U požadavků na připojení objektu k elektroměru je třeba rozlišovat

DISTRIBUTORA elektřiny - existují 3 distributoři v ČR - ČEZ, E.ON, PRE. Odběratel má některého z těchto distributorů. Distribitora zjistíte ze smlouvy uzavřené s dodavatelem elektřiny - tam je uveden jako distributor. Na elektroměru nemusí být distributor uveden. Tento údaj potřebujete při požadavku revize.

PRODEJCE elektřiny - těchto je v ČR mnoho (ČEZ, RWE, E.ON, PRE, Bohemia energy, X energie, České energetické centrum). Je ruveden ve stejné smlouvě, ale jedná se o prodejce, dodavatele a nikoli distributora. Tento údaj není stěžejní při požadavku revize.

Kdo může provádět elektrorevize.

Revize provádí revizní technik elektrických zařízení. Vlastní platné oprávnění k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem. Revizní technik má platné osvědčení a kvalifikaci pro provádění kontrol a revizí na elektrických zařízeních. Vydává ho institut technické inspekce Praha po splnění organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kritérií. Každý kdo má zájem o revizní prace, by měl požadovat předložení těchto dokumentů před uzavřením smlouvy o provedení revizí. Vystavené revizní protokoly jsou z právního hlediska pak platné.

 Druhy revizí

Revize elektroinstalace objektu

Provedeme vizuální prohlídku, kde zjišťujeme následovné:

zjištění současného stavu elektroinstalace
upevnění přístrojů
pojisteky v HDS či kabelové skříni
stav rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů
porovnání stavu projektové dokumentace a skutečného provedení elektroinstalace
dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách
dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, kde jsou umístěny
hodnost instalace zařízení na hořlavé podklady, jsou-li přítomny

Následuje kontrolní měření v rozvodnici a v elektroinstalaci.

V revizní zprávě je popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jpokud jde o revizi pravidelnou). Dokumenty souvisejících s elektroinstalací revidovaného objektu. Tabulka naměřených hodnot. V tabulce je uvedena hodnota skutečně změřená a bezpečná hodnota. Nesrovnalosti a závady při revizi jsou rozděleny do tří stupňů podle bezpečnosti. Číslo osvědčení revizního technika a rok vydání osvědčení. Posudek revizního technika, že je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli. Pokud je třeba, můžeme odstranit zjištěné závady menšího rozsahu ihned. Na požádání provedeme celkovou údržbu a odstraníme všechny zjištěné závady elektroinstalace. Vyhotovíme revizní zprávu, opravňující provozovatele elektroinstalace v objektu ji dále používat.

Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí

Provádíme vstupní, pravidelné i mimořádné revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí, v domácnostech, institucích i firmách, revize zahradní techniky a revize elektrospotřebičů. Naši revizní technici elektro mají osvědčení pro revize elektrických zařízení, vlastníme oprávnění pro poskytování elektrorevizí dodavatelským způsobem.

Revize elektroinstalací a obvodů

Revize elektrických instalací provádíme včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů, upevnění uvolněných zásuvek a jejich dotažení, doplnění chybějících víček na krabicích. Náročnější opravy zjištěných závad lze řešit po domluvě, případně pro ně můžeme zajistit naše elektrikáře.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů provádíme včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění svorek, upevnění uvolněných konzol a svěrek a jejich dotažení, doplnění chybějících dílů hromosvodů a jímacích soustav. Náročnější opravy zjištěných závad lze řešit po domluvě, případně pro ně můžeme zajistit elektrikáře, kteří mají zkušenosti s montážemi hromosvodů.

Revize elektrorozvaděčů

Revize elektrických rozvaděčů provádíme včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů, upevnění uvolněných jističů a spínacích relé, výměna vadných jističů, doplnění chybějících dílů v rozvodných skříních. Náročnější opravy zjištěných závad lze řešit po domluvě, případně pro ně můžeme zajistit spolehlivé elektrikáře.

Revize elektrických strojů

Provádíme vstupní, pravidelné i mimořádné revize elektrických strojů, revize výrobních linek, revize svářeček, revize zahradní techniky. Revizní technici elektro mají osvědčení pro revize elektrických strojů v normálním i výbušném prostředí, vlastníme oprávnění pro poskytování elektrorevizí strojů dodavatelským způsobem.

Pronájem revizního technika elektro

Revizní technik elektrických zařízení se přizpůsobí Vašim potřebám.
Zajistíme příjezd revizního technika a prohlídku revidovaného pracoviště v čase dle potřeb zákazníka a následné provedení revizních prací podle předloženého harmonogramu a v rozsahu vašich požadavků. Před započetím revizních prací s Vámi náš revizní technik elektro zkonzultuje postup práce a dohodne přípravy pro revidovaní zařízení a objektů, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění elektrorevizí.